Paper 'Return on Purpose'

22 juni 2020

Return on Purpose een nieuw paradigma als basis voor duurzaam ondernemen en financieren.

Accountantskosten signifcant lager.

Kennis van de huishouding, het onderzoeken van het bestuursverslag en kennis en begrip opdoen tijdens de controle van de jaarrekening vinden plaats vanuit de kennis en ervaring die de accountant heeft. Begrip gaat over de causale verbinding tussen de waargenomen items en gebeurtenissen. Het leggen van de verbinding geschiedt vanuit de perceptie die de accountant heeft van zijn opgedragen taak. Deze perceptie is anders bij het onderzoeken van het bestuursverslag dan bij de controle van de jaarrekening.

Het accountantsonderzoek van Horatio begint bij het bestuursverslag en is gebaseerd op de kennisontwikkeling op basis van de door haar ontwikkelde zienswijze Return on Purpose,  een nieuw paradigma als basis voor duurzaam ondernemen en financieren.

Return on Purpose draagt bij aan het begrip bij het onderzoeken van het bestuursverslag en leidt tot een gerichter inzicht bij de controle van de jaarrekening.   Het motiveert accountants NVCOS 720 te vergeten en aan te sluiten bij het onderzoek conform 2:393 lid 5 e t/m g door in hun verklaring op te nemen dat zijn niet alleen het bestuursverslag hebben gelezen maar ook hebben onderzocht en daar een oordeel over hebben.

“Return on Purpose, een nieuw paradigma als basis voor duurzaam ondernemen en financieren” is vanaf heden verkrijgbaar bij het Centraal Boekhuis. ISBN 978-90-821094-0-5

Dit boekje richt zich niet alleen op accountants maar ook op het bestuur van de onderneming en de overige betrokkenen bij de onderneming. (medewerkers, toezichthouders, leden OR vakbonden overheid etc.)

Management neemt items en gebeurtenissen waar, communiceert, onderzoekt en neemt op basis van het ontstane begrip en de daarop gelegde causale verbindingen actie. De verantwoording daarover resoneert met de leiding van de onderneming. Een overzichtelijk proces dat wordt beheerst door de Purpose van de onderneming.   

De achtergrond van de financiële verantwoording op basis van Return on Purpose hangt samen met het streven naar een betere wereld. Het is het uitgangspunt van de UN bij de formulering van haar zeventien “Sustainable Goals”. De wereld wordt er dagelijks mee geconfronteerd als het gaat om het voldoen aan het Klimaat Akkoord van Parijs, slechts een van de zeventien doelstellingen. 

De wereld wordt geconfronteerd met Veranderen, Bewegen en het Beheersen van de daarmee verband houdende risico’s. En dat allemaal in een onstuimig Tempo. Leiderschap en Motivatie staan daarbij centraal.

Het afkondigen van een doelstelling is één, het bereiken ervan is twee. Dat laatste houdt in dat er een zingeving, een overtuiging, een “Purpose” aanwezig dient te zijn bij ondernemingen die  bijdraagt aan een betere wereld.

Het behalen van de daarbij behorende doelstellingen wordt beheerst door duurzaam ondernemen en financieren. Innoveren en creëren zijn daarbij de uitdagingen. 

Zo kan een wapenindustrie een bijdrage leveren aan een betere wereld indien het leidt tot het handhaven van vrede. Een vriendelijker voorbeeld is de producent van zaden die haar boeren leert een inkomen te verwerven waarmee een menswaardig bestaan wordt bereikt waaruit de opleiding van de kinderen kan worden bekostigd. 

Verantwoorden en dynamiseren van beleid, met een gezonde Resonans in de gehele onderneming zullen gebaseerd dienen te zijn op de zingeving aan het bestaan van de onderneming, de Purpose.

Het verband tussen Bewegen, Veranderen, Beheersen, het Tempo waarin en het Resultaat daarvan dienen herkenbaar te zijn in de verantwoording van de financiële resultaten. Mijn boekje Return on Purpose besteedt daar veel aandacht aan. 

Uit een onderzoek, gepubliceerd in Harvard Business Review October 2019 blijkt dat ondernemingen met een Purpose een grote jaarlijks terugkerende groei laten zien. 

U maakt kennis met het bovenstaande in het boekje Return on Purpose.

Bent u geïnteresseerd geworden en wilt u de paper 'Return on Purpose voor € 35,- (excl. BTW) bestellen, dan kunt u hier klikken.